Due to ongoing staffing pressures we have made the difficult decision to
temporarily reduce the opening hours of the Minor Injury Unit at Neath
Port Talbot Hospital.

It is now available from 8am until 9pm, seven days a week, for a period
of nine months, rather than the previous times of 7.30am-11pm.
We will have staff available around the MIU area who can redirect anyone
turning up between 9pm and 11pm.

Anyone needing urgent attention that cannot wait until the following day
should use 111 or, if it is serious enough, the Emergency Department at
Morriston Hospital.

The Minor Injury Unit is an important part of Swansea Bay’s urgent and
emergency care services. We have no intention of making this a
permanent change and we are recruiting additional staff.

We are working closely with Llais, the independent organisation which
represents the views of health and social care service users and patients
across Wales.

Previously, we have had to close the MIU early at short notice on several
occasions. This caused difficulties for patients who turned up expecting to
be seen only to have to go to Morriston Hospital instead.

On average, five patients a day attended the MIU between 9pm and
11pm. Closing temporarily at 9pm allows us to provide a sustainable
service, with the least impact on patients.

We hope you will understand the reasons for the change. Be assured we
are doing all we can to resolve the situation as quickly as possible.

Please note the MIU is for minor injuries only and cannot treat serious
illnesses or serious injuries. It cannot deal with patients with an illness,
suspected heart attack, chest pains or stroke.

Further information on what can and cannot be treated there can
be found on our website: https://sbuhb.nhs.wales/urgentout-of-

 

 

Newid dros dro i oriau agor Uned Mân Anafiadau
Castell-nedd Port Talbot

Oherwydd pwysau staffio parhaus rydym wedi gwneud y penderfyniad
anodd i gwtogi dros dro oriau agor yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty
Castell Nedd Port Talbot.
Mae bellach ar gael rhwng 8yb a 9yp, saith diwrnod yr wythnos, am
gyfnod o naw mis, yn hytrach na'r amseroedd blaenorol, sef 7.30yb-11yp.
Bydd gennym staff ar gael o amgylch ardal yr Uned Mân Anafiadau a all
ailgyfeirio unrhyw un sy'n dod rhwng 9yp ac 11yp.
Dylai unrhyw un sydd angen sylw brys na all aros tan y diwrnod canlynol
ddefnyddio 111 neu, os yw'n ddigon difrifol, yr Adran Achosion Brys yn
Ysbyty Treforys.
Mae'r Uned Mân Anafiadau yn rhan bwysig o wasanaethau brys a gofal
brys Bae Abertawe. Nid oes gennym unrhyw fwriad i wneud hyn yn newid
parhaol ac rydym yn recriwtio staff ychwanegol.
Rydym yn gweithio’n agos gyda Llais, y sefydliad annibynnol sy’n
cynrychioli barn defnyddwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a
chleifion ledled Cymru.
Yn flaenorol, rydym wedi gorfod cau’r UMA yn gynnar ar fyr rybudd ar
sawl achlysur. Achosodd hyn anawsterau i gleifion a ddaeth yn disgwyl
cael eu gweld dim ond yn gorfod mynd i Ysbyty Treforys yn lle hynny.
Ar gyfartaledd, roedd pum claf y dydd yn mynychu’r UMA rhwng 9yp ac
11yp. Mae cau dros dro am 9yp yn ein galluogi i ddarparu gwasanaeth
cynaliadwy, gyda’r effaith leiaf ar gleifion.
Gobeithiwn y byddwch yn deall y rhesymau dros y newid. Byddwch yn sicr
ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddatrys y sefyllfa cyn gynted
â phosibl.
Sylwch fod yr UMA ar gyfer mân anafiadau yn unig ac ni all drin salwch
difrifol neu anafiadau difrifol. Ni allaf ddelio â chleifion â salwch, trawiad
ar y galon a amheuir, poenau yn y frest neu strôc.
Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn y gellir ac na ellir ei drin ar
gael ar ein gwefan: https://bipba.gig.cymru/brysallan-o-oriau/uned-
man-anafiadau-castell-nedd-port-talbot/

hours/minor-injury-unit-neath-port-talbot/